The Legend of Hei

The Legend of Hei
8.421/10 by 260 users

High-Speed External Downloads

Title The Legend of Hei
Subtitle Available france.png Germany.png italy.png espain.png belanda.png portugal.png hungaria.png ETC.
Release Date Aug 27, 2019
Genres , , ,
Production Company MTJJ, Beijing Guangying Gongchang Wenhua Chuanbo, Dream Castle, Heyi Capital, Beijing Hanmu Chunhua Animation Technology Co., Ltd., Beijing Jiyin Yinghua
Production Countries China
Casts Shan Xin, Mingyue Liu, Xianghai Hao, Sheng Zhang, Yuntu Cao, Sheng Feng, Yang Ning, Yeqiao Yan, Li Lu, Chen Siyu
Plot Keywords cat, monster, shapeshifting, magic, betrayal, dilemma, animal, environmental, journey, anime, wandering,
Luo Xiaohei / Nezha (voice)
Luo Xiaohei / Nezha (voice)
Shan Xin
Wuxian (voice)
Wuxian (voice)
Mingyue Liu
Fengxi (voice)
Fengxi (voice)
Xianghai Hao
Luozhu (voice)
Luozhu (voice)
Sheng Zhang
Xuhuai (voice)
Xuhuai (voice)
Yuntu Cao
Tianhu (voice)
Tianhu (voice)
Sheng Feng
Ruoshui (voice)
Ruoshui (voice)
Yang Ning
Flower Spirit (voice)
Flower Spirit (voice)
Yeqiao Yan
Guild Master (voice)
Guild Master (voice)
Li Lu
Jiulao (voice)
Jiulao (voice)
Chen Siyu
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters