The Legend of Hei

The Legend of Hei
8.559/10 by 213 users

High-Speed External Downloads

Title The Legend of Hei
Subtitle Available france.png Germany.png italy.png espain.png belanda.png portugal.png hungaria.png ETC.
Release Date Aug 27, 2019
Genres , , ,
Production Company MTJJ, Beijing Jiyin Yinghua, Beijing Guangying Gongchang Wenhua Chuanbo, Dream Castle, Heyi Capital, Beijing Hanmu Chunhua Animation Technology Co., Ltd.
Production Countries China
Casts Shan Xin, Mingyue Liu, Hao Xianghai, Sheng Zhang, Yuntu Cao, Feng Sheng, Chen Siyu, Ning Yang, Yeqiao Yan, Li Lu
Plot Keywords cat, monster, shapeshifting, magic, betrayal, dilemma, animal, environmental, journey, anime, wandering,
Luo Xiaohei / Nezha (voice)
Luo Xiaohei / Nezha (voice)
Shan Xin
Wuxian (voice)
Wuxian (voice)
Mingyue Liu
Fengxi (voice)
Fengxi (voice)
Hao Xianghai
Luozhu (voice)
Luozhu (voice)
Sheng Zhang
Xuhuai (voice)
Xuhuai (voice)
Yuntu Cao
Tianhu (voice)
Tianhu (voice)
Feng Sheng
Jiulao (voice)
Jiulao (voice)
Chen Siyu
Ruoshui (voice)
Ruoshui (voice)
Ning Yang
Flower Spirit (voice)
Flower Spirit (voice)
Yeqiao Yan
Guild Master (voice)
Guild Master (voice)
Li Lu
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters